ตั๋วเครื่องบิน โปรโมชั่น สุดฮ็อต

smile-01

Book6-01

เงื่อนไขและข้อกำหนดของตั๋วที่สำคัญ

  • ราคานี้สำหรับการออกบัตรโดยสารได้ตั้งแต่ วันที่ 05 – 20 เมษายน 2560 และเริ่มต้นเดินทางได้ตั้งแต่ วันที่ 20 เมษายน – 30 กันยายน 2560
  • ราคาสำหรับบินด้วยเที่ยวบินการบินไทยสไมล์ 4 หลัก โดยอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ เฉพาะขากลับ โดยมีค่าธรรมเนียม 3000 บาทต่อครั้ง ต่อบัตรโดยสาร 1 ฉบับ ทั้งนี้ต้องอยู่ในกำหนดอายุบัตรโดยสาร
  • ราคาเป็นราคาต่อท่าน ต้องมีผู้ใหญ่เดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป (GV2) และต้องอยู่ในรหัสการจองเดียวกัน
  • ราคาบัตรโดยสารเด็กใช้ราคาจากราคาสุทธิข้างต้น ไม่มีส่วนลดสำหรับเด็ก (ราคาเด็กทารกคิดเป็น 50% ของราคาโปรโมชั่น)
  • ราคาบัตรโดยสารนี้ยังไม่รวมภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยการเดินทาง และค่าธรรมเนียมน้ำมัน
  • ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนสายการบิน และเส้นทางบิน รวมถึงไม่สามารถขอคืนเงินได้
  • ไม่อนุญาตสำหรับเด็กเดินทางลำพัง (Unaccompanied Minors / Young Passengers)
  • การสะสมไมล์ เป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบิน
  • ราคาบัตรโดยสารและรายละเอียดต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและเปลี่ยนแปลงการสำรองที่นั่งของท่าน รวมถึงยกเลิกการชำระเงิน (หากมีการชำระเข้ามา) ในกรณีที่การสำรองที่นั่งไม่ตรงตามเงื่อนไขที่ระบุข้างต้น